Sunday, 20 May 2012

Rujukan

Dindyal, J. The Singaporean mathematics curriculum connections to TIMSS.

Halim (2011, May 20). Isu-isu pendidikan di Malaysia

Hui Peng Liew dan Suet-ling Pong (2004). Mathematics and Science achievement in Malaysia.

M. Najib Abd. Ghagar, Rohaini Othman, Ebrahim Mohammadpour (2011). Multilevel analysis of achievement in mathematics of Malaysian and Singaporean students. Journal of Educational Psychology and Counseling, 2: 285-304. 

Martin, M.O., Mullis, I.V.S., et. al. (2000). TIMSS 1999 International Science Report:  Findings from IEA's Repeat of the Third     International Mathematics and Science        Study at the Eighth Grade.  

Mior Khairul Azrin Mior Jamaluddin (2011). Sistem pendidikan di Malaysia: dasar, cabaran, dan perlaksanaan ke arah perpaduan nasional.  

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., et al. (2000).TIMSS 1999 International Mathematics Report:
Findings from IEA's Repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the Eighth Grade. 
http://timss.bc.edu/timss1999i/math_achievement_report.html 

Noor Azina Ismail dan Ang Guat Cheng (2005). Evaluation of the effect of backgrounds of students and schools on the Mathematics and Science achievement in the Malaysian secondary school. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 

TIMSS 1999.

Tun Faisal Ismail Aziz. Menghargai sistem pendidikan negara. 

Wikipedia: Singapore Maths Method

Zaitina Mohd Said (2003). Penentu pencapaian Matematik pelajar di sekolah menengah         negeri Perlis: Sikap, Penglibatan Ibu Bapa dan Faktor Guru.

Friday, 20 April 2012

Kesimpulan

Salah satu pendekatan untuk menjadi negara yang maju dan mencapai Wawasan 2020 adalah dengan menaik taraf pendidikan di negara kita. Seperti yang kita maklum, perkembangan pendidikan di negara kita iaitu Malaysia ternyata mengalami banyak perubahan terutama sejak zaman penjajahan hinggalah zaman selepas merdeka. Perubahan ini di lakukan selaras dengan peredaran masa dan keperluan masyarakat. Namun begitu, pendidikan di negara kita masih di tahap yang belum boleh dibanggakan kerana terdapat lagi beberapa masalah atau isu yang sering mengganggu peredaran kemajuan pendidikan kita. Untuk mengenalpasti tahap pencapaian pelajar di Malaysia, kerajaan kita telah menyertai TIMSS dan dengan cara ini pencapaian pendidikan dapat dikenalpasti dan turut mudah diperbaiki.

Sebagai kesimpulannya untuk mencapai matlamat pendidikan negara, pelbagai pihak perlu berganding bahu terutamanya para guru. Sebagai seorang yang telah berkecimpung dalam bidang pendidikan, seseorang guru sememangnya tidak dapat mengelakkan diri daripada melakukan perubahan dalam pengajaran mereka demi masa depan generasi muda iaitu para pelajar yang bakal menerajui negara kita kelak. Mutu pendidikan yang sempurna serta hubungan masyarakat yang harmoni menjadi tunggak kejayaan yang akan menjadikan Malaysia sebuah negara maju standing dengan negara maju lain terutama negara jiran yang terdekat iaitu Singapura dan dapat merealisasikan Wawasan 2020.

Langkah/ pendekatan


PENGGUBALAN DASAR MBMMBI MENGANTIKAN DASAR PPSMI
Untuk mengatasi masalah yang timbul selepas pelaksanaan PPSMI, kerajaan telah mengambil keputusan untuk memansuhkan PPSMI. Pemansuhan PPSMI ini tidak bermakna kerajaan telah mengabaikan kepentingan bahasa Inggeris. Lantaran itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan dasar baru iaitu dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris atau lebih dikenali sebagai MBMMBI. Dasar ini akan dikuatkuasakan pada tahun 2012.  Memartabatkan Bahasa Malaysia (BM) bermaksud meletakkan BM pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. Manakala memperkukuhkan Bahasa Inggeris (BI) bermaksud memantapkan penguasaan BI sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.

Dasar MBMMBI:
Pendekatan Memartabatkan Bahasa Malaysia
a)        penambahan masa P&P
JENIS SEKOLAH
PENAMBAHAN MASA
TAHAP 1 :
Sekolah kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan

360 minit (tiada perubahan)
300 minit (210 minit + tambahan 90 minit)
TAHAP 2 :
Sekolah Kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan

300 minit (tiada perubahan)
240 minit (150 minit + tambahan 90 minit)

Pendekatan ini di ambil untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Melaysia di kalangan kaum yang bukan bangsa melayu.  Menurut Syed Ismail (2010)  pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum dan dalam usaha pembangunan negara. Dengan pendekatan ini, integrasi nasional juga dapat di tingkatkan di antara semua kaum di Malaysia.

b)              Penggunaan BM Standard Merentas Kurikulum
Penggunaan sistem bahasa yang betul dalam mata pelajaran yang lain akan menyokong P&P BM. Penggunaan dialek tempatan atau bahasa pasar mesti dipantau agar tidak menjejaskan standard dan mutu BM itu sendiri. Pendekatan ini boleh berjaya sekiranya pelbagai pihak bekerjasama dalam menggunakannya. Sebagai contohnya, para guru perlu menggunakan bahasa standard  walaupun mengajar di negeri sendiri seperti Kelantan, Kedah dan Sabah yang terkenal dengan penggunaan dielak tempatan.

c)            Syarat layak masuk Institusi Pengajian Tinggi
Pelajar yang mengikuti pengajian di university hendaklah diwajibkan mendapat kepujian dalam BM di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia sebagai syarat layak masuk. Hal ini kerana untuk memastikan bahawa pelajar yang masuk ke universiti bermutu tinggi dalam penguasaan Bahasa Malaysia dan di samping itu juga, penggunaan BM tidak diabaikan.

Pendekatan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris
a)    Penambahan masa P&P
           
JENIS SEKOLAH
PENAMBAHAN MASA
TAHAP 1 :
Sekolah Kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan


300 minit (210 minit +tambahan 90 minit)
150 minit (60 minit + tambahan 90 minit )
TAHAP 2 :
Sekolah Kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan

300minit (210 minit + tambahan 90 minit)
150 minit (90 minit + tambahan 60 minit)

Di sini timbulnya beberapa persoalan berkenaan pertambahan masa ini. Antaranya adalah bagaimana KPM memastikan guru bahasa Malaysia dan guru bahasa Inggeris mencukupi bagi menampung penambahan waktu pengajaran subjek tersebut? Oleh itu, KPM akan melaksanakan Certificate in the Practice of English Language Teaching (CPELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah di seluruh Malaysai.

b)    Didik hibur
Modul Language Arts menekankan aspek didik hibur dan apresiasi bahasa. Proses P&P akan menjadi lebih menarik dan efektif dijalankan melalui aktiviti menyanyi, jazz chants, choral speaking, drama, muzik dan bahan bantu mengajar. Bahan bacaan estetik seperti Sastera Kontemporari Kanak-kanak, bahan Bacaan Awal Berstruktur dan bacaan Ekstensif disediakan bagi mendedahkan murid kepada BI pelbagai pembelajaran berlandaskan hiburan akan menarik perhatian untuk belajar dengan penuh minat. Oleh itu, modul ini akan dapat menarik perhatian pelajar selaras dengan peningkatan pelajar dalam penguasaan BI.

c)     Menambahkan bilangan guru Bahasa Inggeris yang berkualiti
Untuk memastikan pertambahan guru yang berkualiti tinggi, Institusi Pendidikan Guru akan memantau prestasi atau penglibatan guru-guru baru ini selama 6 bulan selepas tamat pengajian dan di tempatkan di sekolah. Selain itu, Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT) ditubuhkan sebagai satu inisiatif ELTC untuk membantu guru-guru bahasa Inggeris bagi mengenalpasti keperluan latihan professional dan di samping itu, ia dapat dijadikan panduan mereka dalam meningkatkan tahap pengajaran mereka di dalam kelas.

Faktor-faktor

    Tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru 
Seperti yang kita maklum, guru dan murid adalah satu hubungan yang saling melengkapi antara sama lain. Tanpa guru, murid tidak akan dapat belajar dengan sempurna dan begitu juga dengan guru. Sebagai guru Matematik, tugas utama adalah untuk menterjemahkan isi kandungan silibus pelajaran kepada bentuk yang boleh difahami oleh pelajar (Noor Azlan, 2006). Justeru itu, sepatutnya penguasaan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan guru-guru PPSMI adalah baik apabila PPSMI dilaksanakan. Namun sebaliknya yang berlaku kerana bukan semua guru mahir dalam bahasa asing tersebut. Hal ini menyebabkan kegagalan pelaksanaan PPSMI di sekolah.

Hasil kajian mendapati 39.3 peratus guru sekolah rendah yang gagal dalam penilaian Tahap Proficiency Bahasa Inggeris. Hal ini perlu dipandang serius kerana ia akan memberi impak besar kepada pedagogi serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu juga, hasil kajian oleh sekumpulan pensyarah UPSI dan UKM pada tahun 2006 menunjukkan 70 hingga 80 peratus pelajar tingkatan 2 menyatakan mereka sukar mengikuti pengajaran guru Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Jamrang (2004) menyatakan jika pelajar tidak memahami segala penyampaian dan pengajaran guru semasa proses P&P kerana penggunaan bahasa, maka ia akan membawa kepada masalah pembelajaran kepada pelajar tersebut. Manakala Rohana (2002 di dalam Profesor Emeritus, 2008) pula melaporkan dapatan kajian bahawa 84 % guru Sains dan Matematik di sekolah rendah, 69% guru di Tingkatan 1, 42% guru di Tingkatan 6 dan 29% pensyarah di matrikulasi lemah dalam penggunaan Bahasa Inggeris.

      Secara logiknya, kelemahan guru dalam Bahasa Inggeris sudah tentu tidak dapat membawa kepada peningkatan pencapaian pelajar dalam matapelajaran Sains dan Matematik apabila di ajar dalam bahasa tersebut. Sebagai kesimpulannya, penguasaan bahasa pengantar dalam kalangan guru memainkan peranan yang penting bagi menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan serta mencapai objektif pelajaran. 

Faktor perbezaan sosioekonomi dan persekitaran
Sosioekonomi bermaksud hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur atau faktor-faktor kemasyarakatan dan ekonomi. Faktor latar belakang sosioekonomi juga memainkan peranan dalam menentukan kejayaan dan kegagalan pelaksanaan dasar PPSMI. Latar belakang sosial keluarga bermaksud saiz keluarga, pendapatan ibu bapa, pekerjaan ibu bapa dan ispirasi keluarga. Status sosioekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan pencapaian seseorang pelajar. Status ini merujuk kepada pelajar di luar bandar dan pelajar bandar kerana sosioekonomi mereka berbeza tetapi mempelajari perkara yang sama di sekolah.

Jamaludin Ishak (1992 dalam Lokuin 1998) menjelaskan bahawa terdapat dua golongan pelajar Bahasa Inggeris di Malaysia. Pertama pelajar di bandar atau separuh bandar dan kedua pelajar di luar bandar atau kawasan pedalaman. Golongan pertama menerima pendedahan bahasa yang luas dan mencukupi dan dapat menerima hakikat bahawa Bahasa Inggeris adalah bahasa kedua. Berbeza pula untuk golongan yang kedua, mereka kurang mendapat pendedahan yang cukup terhadap bahasa kedua tersebut. Disamping itu juga, mereka mempunyai anggapan yang negatif terhadap bahasa Inggeris. Sikap ini diterima daripada alam sekeliling mereka. Alam sekeliling disini boleh merujuk kepada persekitaran keluarga.

      Kebiasaannya ibu bapa diluar bandar berpendidikan rendah dan kurang terdedah dengan bahasa asing ini. Apabila ibu bapa kurang pendedahan terhadap bahasa ini, ia turut memberi kesan kepada pendidikan anak-anak. Kewujudan PPSMI turut menambah beban para pelajar ini apabila terpaksa belajar subjek yang susah seperti Sains daan Matematik dalam bahasa Inggeris yang merupakan subjek yang susah juga. Hal ini akan menyebabkan pencapaian mereka makin merosot. Berbeza dengan pelajar di bandar, penggunaan bahasa Inggeris dalam kedua-dua subjek itu bukan merupakan penghalang dalam meningkatkan pencapaian mereka. Hal ini kerana mereka menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan harian bersama keluarga.

Hasil kajian Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI(2008) mendapati 70 % pelajar melayu di SK terutama golongan sosioekonomi rendah di bandar dan luar bandar berhadapan dengan kesusahan belajar dalam Bahasa Inggeris. Manakala golongan yang mendapat faedah daripada pelaksanaan PPSMI ialah hanya 20 – 30 % pelajar dari keluarga professional dan bandar yang menggunakan bahasa tersebut sebagai salah satu bahasa keluarga. Sebagai kesimpulan disini, taraf sosioekonomi pelajar boleh mempengaruhi pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran.

      Tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar
Seperti yang kita sedia maklum, Matematik adalah satu mata pelajaran yang susah di kalangan para pelajar. Menurut Azlina (2003 di dalam Johari, tahun tidak dinyatakan), Matematik adalah antara matapelajaran yang di anggap sebagai ‘killer subject’ terutama di kalangan pelajar luar bandar. Kebimbangan ini menjadi serius apabila matapelajaran ini di ajar dalam Bahasa Inggeris. Secara tidak langsung, PPSMI telah meletakkan bahasa Inggeris menjadi bahasa kedua. Kefasihan dalam bahasa kedua tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat terutamanya kefasihan bahasa kedua sebagai bahasa ilmu. Manakala menurut Erwin (1984 di dalam Johari, tidak dinyatakan tahun) mendapati bahawa dengan kekerapan latihan sahaja seseorang mungkin tidak dapat menguasai bahasa yang dipelajari. Ianya perlu di tambah dengan pemahaman dan pembinaan ayat untuk penguasaan bahasa yang dipelajari.

Selain itu juga, pelajar kurang bersedia dalam menghadapi perubahan baru. Hasil kajian mendapati kesediaan pelajar yang kurang mencukupi, menganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Masalah yang sering dihadapi oleh pelajar ialah masalah pemahaman dan sebutan istilah Matematik dalam bahasa Inggeris. Disamping itu juga, kesukaran menstruktur ayat menyebabkan pelajar kurang bertanya soalan kerana kesukaran berkomunikasi. Menurut Syed Ismail (2010) kaedah penyoalan adalah sesuai untuk menggalakkan pemikiran dan pembelajaran murid. Penyoalan boleh dibahagikan kepada enam tahap berdasarkan Taksonomi Bloom. Disini kita dapat lihat bahawa kaedah soal jawab dapat meningkatkan pembelajaran pelajar. Apakah yang akan terjadi jika pelajar kurang bertanya? Ia akan mengakibatkan pelajar tidak dapat mengikuti kelas dengan sempurna dan nilai kritis dan kreatif tidak dapat diterap dalam diri mereka.

Isu 3: Adakah pelaksanaan PPSMI punca kemerosotan pencapaian pelajar?

Pengajaran Pendidikan dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) ialah nama rasmi bagi salah satu Dasar Pendidikan Malaysia yang menetapkan Bahasa Inggeris mengantikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar matapelajaran Sains dan Matematik di semua peringkat pendidikan. PPSMI diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertujuan untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat Malaysia dan memantapkan kefahaman kedua-dua mata pelajaran tersebut. Adakah pelaksanaan PPSMI dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains dan matematik? Persoalan ini timbul sejurus dasar ini diperkenalkan pada tahun 2002 dan dilaksanakan pada tahun 2003. Terdapat pihak yang menyokong dan menentang pelaksanaan ini berdasarkan pelbagai sebab dan alasan. Namun begitu, hasil laporan TIMSS 2007 menyebabkan dasar ini dikecam hebat oleh pihak yang menentang pelaksanaan dasar ini. Hal ini kerana laporan TIMSS menunjukkan kemerosotan yang tinggi dalam kedua-dua matapelajaran tersebut berbanding tahun sebelumnya.

Hasil kajian TIMSS menunjukkan wujud hubungan rapat antara proses pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa asing, selain bahasa ibunda dengan kelemahan dalam prestasi subjek berkenaan. Ulasan laporan TIMSS juga turut menyatakan bahawa di kebanyakkan negara dimana pelajarnya menggunakan bahasa ibunda dalam kedua-dua subjek tersebut mendapat purata pencapaian yang tinggi berbanding pelajar yang belajar dalam bahasa asing. Sebagai bukti, antara negara yang menggunakan bahasa ibunda dalam pembelajaran Sains dan Matematik  seperti Taiwan, Korea, Jepun dan Romania mencapai skor yang tinggi. Malah, semua negara di Kesatuan Eropah menerima dasar untuk mengajar mata pelajaran utama seperti Matematik dan Sains dalam bahasa ibunda, manakala bahasa kedua wajib yang boleh dipilh ialah bahasa Inggeris, Perancis dan Jerman.

Apakah punca PPSMI mendapat tentangan dari pelbagai pihak? Mengapakah penggunaan bahasa Inggeris kurang memberi manfaat dalam pembelajaran Sains dan Matematik? Pelbagai persoalan dan tanda tanya mengenai keberkesanan dasar PPSMI dalam proses  P&P setelah keluarnya laporan TIMSS 2007. Lantaran itu pula, pada tahun 2009 Menteri Pelajaran Malaysia mengumumkan bahawa PPSMI akan dimansuhkan sepenuhnya pada tahun 2011, disebabkan timbulnya masalah-masalah. Ada sesetengah pihak mempersoalkan mengapa setelah 7 tahun ia dilaksanakan, kini ia mendapat tentangan? Mungkinkah ianya sejajar dengan kehendak masyarakat yang telah merasai kesan daripada pelaksanaan dasar tersebut kepada pelajaran anak-anak mereka?

TIMSS 2007

Trends In International Mathematics and Science Study (TIMSS 2007) merupakan satu kajian yang mengkaji pelaksanaan dan keberkesanan kurikulum Sains dan Matematik. Penyertaan Malaysia pada kali ini telah mendapat persetujuan dan kelulusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada bulan Ogos 2000 setelah dibentang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melalui Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP). Malaysia merupakan antara 59 negara daripada seluruh dunia yang terlibat dalam TIMSS 2007. Penglibatan Malaysia dalam kajian ini melibatkan murid Tingkatan 2 iaitu seramai 4466 orang pelajar.

Menurut hasil kajian TIMSS 2007 menunjukkan skor purata pencapaian pelajar Malaysia dalam Matematik dan Sains merosot dengan ketara apabila skor Matematik merosot kepada 474 mata berbanding 508 pada tahun 2003. Manakala bagi skor Sains pula merosot kepada 471 mata daripada 510 pada 2003. Bagi pencapaian kedudukan, kedudukan Matematik dalam TIMSS telah merosot daripada tempat ke-10 daripada 46 buah negara yang mengambil bahagian di dalam TIMSS 2003 kepada tempat ke-20 di dalam TIMSS 2007. Kedudukan sains juga turut merosot daripada kedudukan tempat ke-20 pada tahun 2003 kepada tempat ke-21 pada 2007.

Di samping itu juga, terdapat kajian TIMSS 2007 yang dilaksanakan oleh Sekolah Pendidikan Lynch, Boston College, Chestnut Hill, Massachussets, Amerika Syarikat, mengatakan bahawa ada negara yang purata pencapaian pelajarnya meningkat atau menurun sedikit dan kemerosotan purata pencapaian pelajar Malaysia adalah yang terbesar dalam kalangan 59 negara tersebut. Hasil kajian terhadap laporan TIMSS 2007, menunjukkan majoriti negara-negara yang memperolehi skor purata yang lebih tinggi dan mendahului kedudukan di tangga teratas di dalam TIMSS 2007, menggunakan Bahasa Kebangsaan masing-masing sebagai bahasa pengantar di dalam pembelajaran dan pengajaran subjek Sains dan Matematik.