Friday, 20 April 2012

Langkah/ pendekatan


PENGGUBALAN DASAR MBMMBI MENGANTIKAN DASAR PPSMI
Untuk mengatasi masalah yang timbul selepas pelaksanaan PPSMI, kerajaan telah mengambil keputusan untuk memansuhkan PPSMI. Pemansuhan PPSMI ini tidak bermakna kerajaan telah mengabaikan kepentingan bahasa Inggeris. Lantaran itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan dasar baru iaitu dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris atau lebih dikenali sebagai MBMMBI. Dasar ini akan dikuatkuasakan pada tahun 2012.  Memartabatkan Bahasa Malaysia (BM) bermaksud meletakkan BM pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. Manakala memperkukuhkan Bahasa Inggeris (BI) bermaksud memantapkan penguasaan BI sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.

Dasar MBMMBI:
Pendekatan Memartabatkan Bahasa Malaysia
a)        penambahan masa P&P
JENIS SEKOLAH
PENAMBAHAN MASA
TAHAP 1 :
Sekolah kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan

360 minit (tiada perubahan)
300 minit (210 minit + tambahan 90 minit)
TAHAP 2 :
Sekolah Kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan

300 minit (tiada perubahan)
240 minit (150 minit + tambahan 90 minit)

Pendekatan ini di ambil untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Melaysia di kalangan kaum yang bukan bangsa melayu.  Menurut Syed Ismail (2010)  pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum dan dalam usaha pembangunan negara. Dengan pendekatan ini, integrasi nasional juga dapat di tingkatkan di antara semua kaum di Malaysia.

b)              Penggunaan BM Standard Merentas Kurikulum
Penggunaan sistem bahasa yang betul dalam mata pelajaran yang lain akan menyokong P&P BM. Penggunaan dialek tempatan atau bahasa pasar mesti dipantau agar tidak menjejaskan standard dan mutu BM itu sendiri. Pendekatan ini boleh berjaya sekiranya pelbagai pihak bekerjasama dalam menggunakannya. Sebagai contohnya, para guru perlu menggunakan bahasa standard  walaupun mengajar di negeri sendiri seperti Kelantan, Kedah dan Sabah yang terkenal dengan penggunaan dielak tempatan.

c)            Syarat layak masuk Institusi Pengajian Tinggi
Pelajar yang mengikuti pengajian di university hendaklah diwajibkan mendapat kepujian dalam BM di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia sebagai syarat layak masuk. Hal ini kerana untuk memastikan bahawa pelajar yang masuk ke universiti bermutu tinggi dalam penguasaan Bahasa Malaysia dan di samping itu juga, penggunaan BM tidak diabaikan.

Pendekatan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris
a)    Penambahan masa P&P
           
JENIS SEKOLAH
PENAMBAHAN MASA
TAHAP 1 :
Sekolah Kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan


300 minit (210 minit +tambahan 90 minit)
150 minit (60 minit + tambahan 90 minit )
TAHAP 2 :
Sekolah Kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan

300minit (210 minit + tambahan 90 minit)
150 minit (90 minit + tambahan 60 minit)

Di sini timbulnya beberapa persoalan berkenaan pertambahan masa ini. Antaranya adalah bagaimana KPM memastikan guru bahasa Malaysia dan guru bahasa Inggeris mencukupi bagi menampung penambahan waktu pengajaran subjek tersebut? Oleh itu, KPM akan melaksanakan Certificate in the Practice of English Language Teaching (CPELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah di seluruh Malaysai.

b)    Didik hibur
Modul Language Arts menekankan aspek didik hibur dan apresiasi bahasa. Proses P&P akan menjadi lebih menarik dan efektif dijalankan melalui aktiviti menyanyi, jazz chants, choral speaking, drama, muzik dan bahan bantu mengajar. Bahan bacaan estetik seperti Sastera Kontemporari Kanak-kanak, bahan Bacaan Awal Berstruktur dan bacaan Ekstensif disediakan bagi mendedahkan murid kepada BI pelbagai pembelajaran berlandaskan hiburan akan menarik perhatian untuk belajar dengan penuh minat. Oleh itu, modul ini akan dapat menarik perhatian pelajar selaras dengan peningkatan pelajar dalam penguasaan BI.

c)     Menambahkan bilangan guru Bahasa Inggeris yang berkualiti
Untuk memastikan pertambahan guru yang berkualiti tinggi, Institusi Pendidikan Guru akan memantau prestasi atau penglibatan guru-guru baru ini selama 6 bulan selepas tamat pengajian dan di tempatkan di sekolah. Selain itu, Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT) ditubuhkan sebagai satu inisiatif ELTC untuk membantu guru-guru bahasa Inggeris bagi mengenalpasti keperluan latihan professional dan di samping itu, ia dapat dijadikan panduan mereka dalam meningkatkan tahap pengajaran mereka di dalam kelas.

No comments:

Post a Comment